Bezpečnost a kvalita

Bezpečnost a kvalita

Jsme partnerem, který rozumí požadavkům zákazníka a vychází vstříc jeho potřebám. Jsme vybaveni technologiemi, které zajišťují výrobu směsí LPG na míru podle specifických přání našich zákazníků. Ověřování výstupů výrobních procesů zajišťuje naše vlastní laboratoř vybavená špičkovým analytickým zařízením. U dodávek speciálních na míru vyráběných produktů jsou výstupy laboratorních analýz součástí dokumentace dodávky. Naším cílem je stát se Vaším dodavatelem LPG a speciálních produktů, včetně poskytování souvisejících služeb.

Společnost zavedla a udržuje zásady integrovaného systému řízení jakosti, bezpečnosti práce a životního prostředí splňující ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001.

Všechny Certifikáty; 18001 2008 ISO Certifikát z 201810; 14001 2016 ISO Certifikát z 201810; 9001 2016 ISO Certifikát z 201810

KRALUPOL a.s. je členem sdružení petrolejářských společností Česká asociace petrolejářského průmyslu a obchodu (ČAPPO).

Bezpečnostní listy

Aktuální bezpečnostní listy propanu a propan-butanu najdete zde:

Propan  Butan   Propan-butan  Aerosol Isobutan Butan FCC_CZ  BL Rafinat II_CZ

Aktuální bezpečnostní listy jednotlivých technických plynů najdete zde:

Acetylén   Argon   Argon_H2   Argon H7   Argon He    Argon K2   Argon_S2_S3   Ballongas   Dusík   Helium   Kyslik   Oxid uhličitý_potrav   Oxid_uhličitý_svařovací   Progeny    Vzduch syntetický

Aktuální bezpečnostní listy propanu a propan-butanu Slovensko najdete zde:

BL_Propán_SK BL_Bután_SK BL_Propán_Bután_SK

Aktuální bezpečnostní listy pohonných hmot najdete zde:

SMN_ČEPRO_REACH_GHS_22_9_2017 Shell FuelSave Natural 95 ver.2 CZ Shell FuelSave Diesel ver 4.0 CZ BA_HEPRO_REACH_GHS_22_9_2017_TO1_6_18 BL_AdBlue


Osvědčení o kvalitě

Osvědčení o kvalitě PB

Osvědčení o kvalitě Propan


Politika integrovaného systému

Vedení společnosti KRALUPOL a.s., jejímž hlavním předmětem činnosti je nákup, prodej a distribuce zkapalněných ropných plynů (LPG)  se zavazuje k dalšímu rozvoji organizace, k neustálému zlepšování úrovně jakosti produktů a služeb, k všestrannému uspokojování očekávaných i předpokládaných potřeb zákazníků a naplňování požadavků právních předpisů.

Vedení společnosti přijímá odpovědnost za ochranu životního prostředí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. Uznává potřebu zlepšování environmentálního managementu jako jednu z nejvyšších priorit společnosti.

K posílení ochrany životního prostředí se vedení společnosti rozhodlo kontrolovat a minimalizovat možná rizika znečištění kterékoli složky životního prostředí zavedením integrovaného systému podle normy ISO 9001, ISO 14001 a normou OHSAS 18001. Trvale patří k prioritám organizace ochrana životního prostředí a vytváření bezpečných pracovních podmínek pro své pracovníky.

Pro jejich splnění přijímá vedení společnosti tyto zásady:

Všichni pracovníci organizace jsou zodpovědni za plnění těchto zásad politiky integrovaného systému a jsou pravidelně školeni.

V Praze dne 1. 7. 2017

Ing. Tomáš Chytráček
Statutární ředitel společnosti


Politika prevence závažné havárie Kralupol a.s.

Zajišťovat bezpečnost, ochranu zdraví při práci a předcházení průmyslovým haváriím jako věc veřejného zájmu a nedílnou součást sociálního systému péče o zaměstnance.

Integrovat a koordinovat bezpečnostní hlediska ve všech oblastech rozhodovacích a výkonných aktivit a činností jako součást odpovědnosti každého zaměstnance v souladu s organizačním a pracovním řádem.

Uplatňovat a rozvíjet preventivní opatření v daných provozních podmínkách. Uplatňovat bezpečnostní hlediska již při projektování všech nových technologií, včetně činností, procesů, pracovišť apod.

Plnit právní předpisy v příslušných oblastech a v souladu s právním prostředím vytvářet aktuální soustavu vnitřních norem stanovujících kompetence, práva a povinnosti jednotlivých subjektů a jejich vzájemné vazby k zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví při práci a předcházení průmyslovým, zejména pak závažným haváriím.

Zajišťovat soustavné a kvalifikované vyhledávání rizik, jejich hodnocení a minimalizaci, informovat o nich zaměstnance a dotčené subjekty státní správy.

Zabezpečovat a směrovat potřebné zdroje na financování aktivit v oblasti bezpečnosti, ochrany zdraví při práci a předcházení průmyslovým haváriím ve vztahu k zařízení přiměřeně k hodnotě, stavu, stupni spolehlivosti a míře rizika.

Trvale podporovat a motivovat všechny zaměstnance k posilování odpovědnosti za vlastní bezpečnost a ochranu zdraví a majetek společnosti.

Do systému řízení bezpečnosti, ochrany zdraví při práci a předcházení průmyslovým haváriím zahrnovat všechny subjekty, kterých se podnikatelské aktivity týkají

Systematicky dokumentovat, posuzovat, kontrolovat a hodnotit stav, výsledky a systém řízení bezpečnosti, ochrany zdraví při práci a předcházení průmyslovým haváriím, zajišťovat okamžitou nápravu zjištěných nedostatků a využívat výsledky kontrolní činnosti při školení, tréninku a k osvětě.

Důsledným využíváním všech forem vnitřní i vnější komunikace spolupracovat se zaměstnanci, státními orgány a místní samosprávou při zvyšování úrovně bezpečnosti, ochrany zdraví při práci a předcházení průmyslovým haváriím.

Tuto vyhlášenou politiku prevence závažných havárií pravidelně přezkoumávat, zda je nadále pro organizaci vhodná a přiměřená.

Ing. Tomáš Chytráček
Statutární ředitel společnosti