Politika integr. systému

Vedení společnosti KRALUPOL a.s.  jejímž hlavním předmětem činnosti je nákup, prodej a distribuce zkapalněných ropných plynů (LPG)  se zavazuje k dalšímu rozvoji organizace, neustálému zlepšování úrovně jakosti produktů a služeb k všestrannému uspokojování očekávaných i předpokládaných potřeb zákazníků a naplňování požadavků právních předpisů.

Vedení společnosti přijímá odpovědnost za ochranu životního prostředí v souvislosti se svou podnikatelskou činností. Uznává potřebu zlepšování environmentálního managementu jako jednu z nejvyšších priorit společnosti.

K posílení ochrany životního prostředí se vedení společnosti rozhodlo kontrolovat a minimalizovat možná rizika znečištění kterékoli složky životního prostředí zavedením integrovaného systému podle normy ČSN EN ISO 9001:2001, ČSN EN ISO 14001:2005 a normou ČSN OHSAS 18001:2007. Trvale patří k prioritám organizace ochrana životního prostředí a vytváření bezpečných pracovních podmínek pro své pracovníky.

Pro jejich splnění přijímá vedení společnosti přijímá tyto zásady:

- přispět ke zlepšení životního prostředí zavedením integrovaného systému podle normy ČSN EN ISO 9001:2009 a ČSN EN ISO 14001:2005 a normy ČSN OHSAS 18001:2007 a jeho dalším rozvíjením.

- plnit požadavky platných právních předpisů na ochranu životního prostředí

- vzděláváním rozšiřovat mezi zaměstnanci společnosti povědomí o ochraně životního prostředí a získat je k užší spolupráci

- neustále hledat možnosti snižování spotřeby energií

- usilovat o prevenci vzniku havarijních situací a pokud nastanou, postupovat podle havarijních plánů, zajišťujících omezení negativních vlivů na životní prostředí

- hodnotit dopady na životní prostředí při změně technologie ještě před jejím zavedením

- působit na své dodavatele, aby i oni byli šetrní k životnímu prostředí

- v rámci procesu zlepšování systému EMS usilovat o minimalizaci negativních dopadů vlastní činností, výrobků a služeb na životní prostředí

- klást důraz na prevenci vzniku negativních dopadů do životního prostředí

- posilovat otevřený přístup a dialog s pracovníky, veřejností a ostatními zainteresovanými stranami přijímáním podnětů a reagovat na ně.

- všichni zaměstnanci se budou podílet na zjišťování nebezpečí, posuzování a řízení rizik ve společnosti

- společnost se zavazuje, že svým neustálým zlepšováním systému BOZP bude snižovat riziko nemocí z povolání, havárií a nehod na pracovištích

- důsledným dodržováním bezpečnostních předpisů budou zaměstnanci minimalizovat vznik pracovních úrazů a  nemocí z povolání

Všichni pracovníci organizace jsou odpovědni za plnění těchto zásad politiky integrovaného systému a jsou pravidelně školeni.

V Praze, dne 31.1.2013Ing. Tomáš Chytráček
Generální ředitel společnosti