Prevence závažné havárie

Politika prevence závažné havárie KRALUPOL a.s.

Zajišťovat bezpečnost, ochranu zdraví při práci a předcházení průmyslovým haváriím jako věc veřejného zájmu a nedílnou součást sociálního systému péče o zaměstnance.

Integrovat a koordinovat bezpečnostní hlediska ve všech oblastech rozhodovacích a výkonných aktivit a činností jako součást odpovědnosti každého zaměstnance v souladu s organizačním a pracovním řádem.

Uplatňovat a rozvíjet preventivní opatření v daných provozních podmínkách. Uplatňovat bezpečnostní hlediska již při projektování všech nových technologií, včetně činností, procesů, pracovišť apod.

Plnit právní předpisy v příslušných oblastech a v souladu s právním prostředím vytvářet aktuální soustavu vnitřních norem stanovujících kompetence, práva a povinnosti jednotlivých subjektů a jejich vzájemné vazby k zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví při práci a předcházení průmyslovým, zejména pak závažným haváriím.

Zajišťovat soustavné a kvalifikované vyhledávání rizik, jejich hodnocení a minimalizaci, informovat o nich zaměstnance a dotčené subjekty státní správy.

Zabezpečovat a směrovat potřebné zdroje na financování aktivit v oblasti bezpečnosti, ochrany zdraví při práci a předcházení průmyslovým haváriím ve vztahu k zařízení přiměřeně k hodnotě, stavu, stupni spolehlivosti a míře rizika.

Trvale podporovat a motivovat všechny zaměstnance k posilování odpovědnosti za vlastní bezpečnost a ochranu zdraví a majetek společnosti.

Do systému řízení bezpečnosti, ochrany zdraví při práci a předcházení průmyslovým haváriím zahrnovat všechny subjekty, kterých se podnikatelské aktivity týkají

Systematicky dokumentovat, posuzovat, kontrolovat a hodnotit stav, výsledky a systém řízení bezpečnosti, ochrany zdraví při práci a předcházení průmyslovým haváriím, zajišťovat okamžitou nápravu zjištěných nedostatků a využívat výsledky kontrolní činnosti při školení, tréninku a k osvětě.

Důsledným využíváním všech forem vnitřní i vnější komunikace spolupracovat se zaměstnanci, státními orgány a místní samosprávou při zvyšování úrovně bezpečnosti, ochrany zdraví při práci a předcházení průmyslovým haváriím.

Tuto vyhlášenou politiku prevence závažných havárií pravidelně přezkoumávat, zda je nadále pro organizaci vhodná a přiměřená.

Schváleno: únor 2013Ing. Tomáš Chytráček
Generální ředitel společnosti