novinka

PROHLÁŠENÍ SPOLEČNOSTI KRALUPOL a.s. K TISKOVÉ ZPRÁVĚ ČESKÉ INSPEKCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZE DNE 12. 12. 2023

PROHLÁŠENÍ SPOLEČNOSTI KRALUPOL a.s. K TISKOVÉ ZPRÁVĚ ČESKÉ INSPEKCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZE DNE 12. 12. 2023 S NÁZVEM

„Kontroly ČIŽP ukazují na nelegální přimíchávání karcinogenních látek do propan-butanu pro spotřebitelské použití“

 

Vážení spotřebitelé a obchodní partneři,

dne 12.12.2023 byla na webových stránkách zveřejněna výše uvedená tisková zpráva, která byla následně převzata i některými médii.
ČIŽP v ní informuje spotřebitele o proběhlých kontrolách s tím, že nejzávažnější porušení spočívala v tom, že některé společnosti přimíchávaly butan-butenovou směs, klasifikovanou jako karcinogen a mutagen, do propan-butanu určeného pro použití běžnými spotřebiteli.
Následně je v textu tiskového prohlášení zmíněna společnost KRALUPOL a.s., jíž se mají nejzávažnější zjištění týkat, a která měla přimíchávat do propan-butanu pro spotřebitelské použití butan butenovou směs v rozporu s jejím určeným použitím.
Následuje informace o tom, že butan-butenová směs je vzhledem k obsahu látky 1,3-butadien klasifikována jako mutagenní a karcinogenní a vyjádření senátorky Ing. Jaromíry Vítkové. Závěrem je uvedeno, že ČIŽP bude pokračovat v namátkových kontrolách zkapalněných ropných plynů a jejich analýzách na obsah karcinogenních a mutagenních látek.

Informace, které ČIŽP v tiskové zprávě uvádí, jsou však zavádějící.

V naší společnosti skutečně proběhla kontrola ze strany České inspekce životního prostředí. Tato kontrola však byla ryze administrativního rázu, kdy byl kontrolován pouze soulad dokladů (bezpečnostních listů) s chemickými předpisy, nebyly odebírány ani hodnoceny žádné vzorky výsledných produktů (propan-butan, LPG), které naše společnost vyrábí a distribuuje.
Ostatně, závěry ČIŽP při kontrole naší společnosti nehovoří o tom, že by námi vyráběné produkty propan-butan, či LPG obsahovaly nadlimitní množství karcinogenních či mutagenních látek.
ČIŽP v rámci kontroly naší společnosti toliko dospěla ke zjištění, že naše společnost nesplnila při sestavování svého bezpečnostního listu dle nařízení REACH, a dále pak, že nevyhotovila zprávu o chemické bezpečnosti.
Žádný závěr týkající se složení propan-butanu v protokolu o kontrole uveden není.
ČIŽP tedy v tiskové zprávě dezinterpretuje závěry obsažené v protokolu a v důsledku administrativního pochybení, které navíc naše společnost ještě sporuje a o vznesených námitkách nebylo doposud rozhodnuto, staví naši společnost do role škůdce, respektive do role úmyslného distributora nepovolených karcinogenních či mutagenních látek.


Naše společnost naopak velmi dbá na soulad složení produktů s normami, a zejména na to, aby tyto byly z hlediska norem zdravotně nezávadné. Složení propan-butanu (LPG) pravidelně monitorujeme, a to i z hlediska obsahu 1,3-butadienu. Norma ČSN EN 589 jednoznačně stanoví limity pro obsah 1,3-butadienu v LPG. Tyto limity kontrolujeme a prokazatelně dodržujeme.

Rovněž od dodavatele butan-butenové směsi jsme obdrželi informaci, že její použití na výrobu motorového paliva (což je účel, za kterým LPG vyrábíme a distribuujeme) je v souladu s registrační dokumentací, a tím i s nařízením REACH.
Dovolujeme si Vás také informovat, že již před zahájením kontroly, konkrétně od ledna 2022, jsme upustili od používání butan-butenové směsi, a tedy žádné produkty určené pro spotřebitele, které by byly výsledkem zpracování této směsi, se na trhu již téměř dva roky nevyskytují. Přesto však i dřívější produkty byly v souladu s normami.

Proti tiskové zprávě ČIŽP a na ni navazujícím informacím v médiích se budeme bránit všemi dostupnými prostředky.

V Praze dne 13.12. 2023

Ing. Tomáš Chytráček
Předseda správní rady společnosti KRALUPOL a.s.