Použití LPG

LPG – topný plyn

Relativně vysoká výhřevnost (nad 45 MJ/kg) činí z LPG velmi kvalitní topné médium. Na trhu se nejčastěji setkáváme se třemi druhy LPG – propanem, propan-butanem a butanem, které se liší svým uhlovodíkovým složením a z toho vyplývajícím převažujícím způsobem použití. Kromě těchto tří produktů se také objevují další topné směsi na bázi zkapalněných uhlovodíkových plynů s názvy charakterizujícími jejich původ nebo způsob použití.

LPG – pohonný plyn

LPG jako pohonný plyn je v současné době nejrozšířenějším představitelem plynných motorových paliv. Kvalitativní požadavky na LPG používané jako motorové palivo se liší od požadavků na LPG používané jako topný plyn.

Využití LPG v podnikatelském odvětví

Současným trendem v mnoha energetických oborech je diverzifikace zdrojů energie. Zákazník tak není závislý na zdroji energie a výkyvu jeho cen a může si operativně volit nejvhodnější a nejekonomičtější palivo. Jedním z těchto alternativních a také perspektivních paliv bezesporu bude i LPG, kterému nové technologie otevírají cestu k nečekaným technickým řešením.

Příklady využití v průmyslu:

sklářský průmysl – tavení skla, sklářské pece
dřevařský průmysl – sušení dřeva
stavební průmysl – temperování rozestavěných objektů, sušení písku, obalovny
strojírenský průmysl – pájení či řezání plamenem
keramický průmysl – vypalovací pece
potravinářský průmysl – pekárny, cukrárny, konzervárny, lihovary, velkokapacitní kuchyně
výroba elektrické energie – kogenerační jednotky

Příklady dalších možností použití LPG:

hotely, restaurace, penziony - topení, vaření
zemědělství - sušení, topení

Vytápění rodinného domu

Ke klasickému modelu teplovodního topného systému s kotlem a hořákem přibývá tlakový zásobník na plyn. Přednosti vytápění pomocí LPG jsou především pohodlí, bezobslužnost, spolehlivost, čistota, ekologie, bezpečnost a vysoká výhřevnost.

Tlakový zásobník Vám poskytneme buď formou depozitu (zápůjčky) či formou jednorázového či ročního pronájmu.